Commissions

Referees Commission:

 

1. Anatoly Kaygorodov

2. Anatoly Pyka

3. Sergey Freyuk

 

Medical Commission:

 

1. Dorin Balmush

2. Maya Kaygorodov

3. Peter Arakelov

 

Appeals Commission:

 

1. Nikolay Savkov

2. Vladimir Grosul

3. Alexander Bondarenko